Kupując dom warto jest zastanowić się nad jego funkcjonalnością, wymarzonym wyglądem, lokalizacją oraz to czego rzeczywiście od niego oczekujemy. Może się okazać, że naszego przyszłego domu nigdy nie znajdziemy wśród ofert sprzedaży na rynku nieruchomości, zawsze jednak będziemy mogli zastanowić się nad jego budową.

W tym przypadku jak i w wielu innych pomocnym rozwiązaniem może być długoterminowy KREDYT, przeznaczony na finansowanie wszelkich celów mieszkaniowych, z okresem spłaty nawet do 30 lat. Finansowanie zakupu nieruchomości kredytem nie powinno pochłaniać więcej niż 50% naszych dochodów netto. Starajmy się dopasować cel, jakim jest zakup np. domu czy mieszkania do naszych możliwości finansowych. Zwykle aby uzyskać kredyt należy dysponować własnym kapitałem inwestycyjnym minimum 20% oraz zabezpieczyć wierzytelność banku hipotecznie.

Decydując się na kredyt przeznaczony na finansowanie naszych celów mieszkaniowych, musimy dokonać wyboru najatrakcyjniejszej dla nas oferty kredytowej. Rozpoczynamy od rozmowy w banku, w którym mamy swoje konto osobiste. Bankowy doradca kredytowy udzieli nam chętnie informacji na interesujący nas temat kredytu mieszkaniowego, sprawdzi naszą zdolność kredytową, przedstawi ofertę banku, przedstawi również symulację spłat. Mimo, iż zaciągnięcie kredytu w banku, w którym posiadamy konto osobiste posiada zalety, to jednak warto również sprawdzić oferty innych banków, by wybrać bank, który będzie w stanie udzielić nam kredytu na najbardziej atrakcyjnych warunkach.

Podpisanie umowy kredytowej stanowi ważne zobowiązanie w życiu każdego człowieka decydującego na ten właśnie sposób finansowania własnej inwestycji mieszkaniowej. Przez umowę kredytową bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie określoną kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu (art. 69 ust. 1 pr. bankowego). Umowa powinna określać kwotę i walutę kredytu (art. 69 ust. 2 pkt. 2 pr. bankowego), wszystkie ustalenia umowy kredytowej powinny być zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.02.72.665 z późn. zm.) oraz z Ustawą z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081 z późn. zm.).

Wybierając kredyt hipoteczny spośród ofert banków należy rozważyć wybór waluty kredytu (PLN, CHF, USD czy EUR) oraz typu oprocentowania (stałe lub zmienne). Ogólnie oprocentowanie kredytu hipotecznego zależy od typu procentowania, typu waluty, długości okresu kredytowania, typu spłaty rat kredytu (raty równe, malejące i rosnące) oraz od wielkości udziału kapitału własnego w realizowanej inwestycji mieszkaniowej. Wysokość oprocentowania należy do najważniejszych kryteriów wyboru kredytów hipotecznych. Oprocentowanie kredytu zależne jest m.in. od typu wybranej waluty. Zapis w umowie kredytowej o stałym oprocentowaniu gwarantuje nam, że bank nie zmieni oprocentowania naszego kredytu (ustalonego jako suma odpowiedniej dla danej waluty stopy oprocentowania oraz marży banku) przez cały okres kredytowania. Jeżeli oprocentowanie kredytów na rynku, w okresie jego spłaty spada to wówczas kredyt o stałej stopie procentowej staje się droższy od kredytu o zmiennej stopie oprocentowania. W przypadku zmiennej stopy oprocentowania kredytu oprocentowanie stanowi sumę podstawowej stopy procentowej oraz dodatkowych punktów procentowych zależnych od banku udzielającego kredyt (marża banku). Wysokość marży banku zależy m.in. wysokości wkładu własnego kredytobiorcy, kwoty kredytu hipotecznego, stosunku kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości - tzw. współczynnika LTV oraz od długości okresu kredytowania. Zazwyczaj jest ona stała w całym okresie spłaty kredytu, choć bank może zastrzec w umowie kredytowej możliwość jej podwyższenia.. Zwykle podstawowa (bazowa) stopa procentowa wyrażana jest w postaci stawek WIBOR (średnich stóp oprocentowania lokat międzybankowych) dla kredytów złotówkowych, LIBOR (średnich stóp oprocentowania lokat na rynku międzynarodowym) dla kredytów walutowych oraz EURIBOR w przypadku kredytów udzielanych w EUR. Stawki WIBOR, LIBOR oraz EURIBOR ustalane są dla okresów 1M, 3M, 6M i 12M miesięcznych. Bank przyjmuje za podstawę rozliczeń dla kredytu, np. okres sześciomiesięczny, obowiązują wówczas stawki WIBOR6M, LIBOR6M, EURIBOR6M w zależności od typu waluty. Ogólna zasada wzrost stóp procentowych powoduje, wzrost rat kredytowych.

Większość kredytów hipotecznych udzielana jest przy użyciu zmiennej stopy procentowej, choć można znaleźć banki oferujące kredyty o stałej stopie procentowej. Stałe oprocentowanie ustalane jest na podstawie prognoz banku, oznacza, że kredytobiorca już przy podpisywaniu umowy kredytowej wie, jakiej wysokości odsetki będzie musiał zapłacić. System spłat może zostać zmieniony aneksem do umowy kredytowej w trakcie spłaty kredytu. Wielu kredytobiorców zaciąga kredyt na maksymalnie długie, dostępne okresy kredytowania zakładając jednocześnie spłatę zaciągniętego kredytu przed terminem. Należy zwrócić uwagę na koszty przedterminowej spłaty kredytu, przy czym banki często rozróżniają spłatę częściową i spłatę całkowitą. Warto wiedzieć, że oprocentowanie kredytu nie jest tożsame z całkowitym kosztem kredytu, który obejmuje poza oprocentowaniem prowizje kredytową, inne opłaty bankowe, koszty wycen, pozyskania dokumentów, ustanowienia zabezpieczeń - czyli wszystkie koszty jakie kredytobiorca musi ponieść w związku z otrzymanym kredytem. Zmienna stopa procentowa sprawia, że trudniej jest określić rzeczywisty koszt kredytu niż w przypadku stałej stopy procentowej. Zmiany oprocentowania kredytów na rynku w dłuższej perspektywie czasu nie są łatwe do przewidzenia, banki zabezpieczają się i oferując dla długoterminowych kredytów zmienna stopę procentową. W umowie kredytowej powinien znaleźć się zapis o pisemnym obowiązku informowania kredytobiorcy o każdej zmianie wysokości oprocentowania kredytu.

Przypuśćmy, że decydujemy się na kredyt w walucie obcej, wówczas kwota kredytu przeliczona jest na zł i wypłacana wg aktualnego kursu kupna, natomiast spłata kredytu następuje po kursie sprzedaży dla danej waluty. Dokładne ustalenie wysokości widełek kursowych, tzw. “spread“ nie jest możliwe, gdyż spłata kredytu nie następuje jednorazowo lecz w ratach miesięcznych. Jednak kwestia wysokości widełek kursowych może w niektórych bankach podlegać negocjacji.

Jeśli porównamy dwa kredyty hipoteczne w PLN oraz w walucie obcej np. CHF, udzielone w postaci kredytu o stałym oprocentowaniu na 20 lat, przy równych ratach spłaty to okaże się, że miesięczna rata spłaty kredytu w walucie obcej jest niższa od kredytu zaciągniętego w złotówkach. Mniejsze obciążenie miesięczne z tytułu podjętego zobowiązania kredytowego jest głównym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność kredytów w walutach obcych. Im większa różnica w oprocentowaniu kredytu złotówkowego i w walucie obcej tym większa różnica w wysokości comiesięcznych rat spłaty kredytu. Okazuje się, że osłabienie złotówki i związany z tym wzrost kursu waluty wpływa na zmniejszenie różnicy w wysokości comiesięcznych rat spłaty kredytu, można nawet wyliczyć kurs waluty przy którym następuje zrównanie wysokości comiesięcznych rat spłaty kredytu. Na wysokość tego szczególnego kursu waluty obcej (dopuszczalny kurs walutowy) wpływa rozpiętość pomiędzy oprocentowaniem kredytów złotowych i walutowych oraz okres spłaty kredytu. Im niższa rozpiętość oprocentowania tych kredytów tym niższa wysokość interesującego nas szczególnego kursu, dla dłuższego okresu spłaty kredytu następuje wzrost poziomu tego kursu. Zagadnienie ryzyka walutowego zostało przedstawione w informatorze opublikowanym przez Fundację Na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

Jak podaje Gazeta Prawna, nadal bardziej opłaca się zaciągać kredyty w szwajcarskiej walucie, lecz z większym ryzykiem zmiany kursów. Niektóre banki udzielają preferencyjnych kredytów mieszkaniowych w walucie polskiej, w oparciu o przepisy ustawy z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (DzU nr 183, poz. 1354 z pózn. zm.).

Możliwość zmiany waluty w trakcie trwania umowy kredytowej jest ważna i powinna być zawsze określona w podpisywanej umowie kredytowej. Banki minimalizują opłaty związane z przewalutowaniem lub z niej rezygnują. Warto również sprawdzić jak długo bank będzie dokonywał przewalutowania, gdyż czas może niekorzystnie wpłynąć na zmiany kursów walutowych. Kredyt może być spłacany w ratach równych lub malejących, co również precyzuje umowa kredytowa. W przypadku rat malejących wysokość odsetek jakie należy zwrócić bankowi będzie mniejsza jednak w początkowym okresie spłaty rata będzie większa niż rata równa. Decydując się na kredyt w walucie obcej pamiętajmy o śledzeniu zmian kursów walutowych, stóp procentowych i ewentualne decyzji o przewalutowaniu kredytu.

Bez względu na walutę kredytu, bank jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego zastosuje hipotekę która ustanowiona jest na nieruchomości kredytowanej, innej nieruchomości należącej do kredytobiorcy lub na nieruchomości należącej do osoby trzeciej. Hipoteka jako ograniczone prawo rzeczowe zostaje wpisana do działu IV księgi wieczystej nieruchomości, stanowiąc zabezpieczenie wierzyciela (banku), który ma zawsze pierwszeństwo w zaspokajaniu swoich roszczeń przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Założenie i wpis do księgi wieczystej nie następuje natychmiastowo i trwa pewien okres nawet kilku miesięcy, na ten właśnie okres oczekiwania banki proponują skorzystanie z ubezpieczenia przejściowego kredytu. Drugim zabezpieczeniem banku, po hipotece, jest cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości, wymagane jest aby nieruchomość była ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych. Cesja z ubezpieczenia oznacza, że w przypadku zaistnienia szkody, odszkodowanie może być wypłacone bankowi. Polisę ubezpieczeniową należy wykupić po konsultacji z bankiem, który sprawdza wybrane towarzystwo ubezpieczeniowe.


Bielsko-Biała kredyty hipoteczne

Zanim zainwestujesz i wydasz pieniądze, upewnij się czy to dla Ciebie.
Nieruchomości Rotunda w Bielsku-Białej
Wiedza o kredytach mieszkaniowych jest obszerna, dlatego też dobrze poradzić się współpracującego z naszym biurem specjalisty kredytowego - porady nic nie kosztują, Zapraszamy! Jeżeli chcielibyście Państwo rozpatrzyć tę formę finansowania zakupu nieruchomości to prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biurem w Bielsku-Białej:Współpracujemy z bankami i instytucjami finansowymi.
Pomagamy w uzyskiwaniu kredytów mieszkaniowych i budowlanych. Współpracujemy kancelariami notarialnymi i prawnymi.
Bezpłatne sprawdzanie zdolności kredytowej. Zapraszamy serdecznie!

Bielsko-Biała kredyty hipoteczne Zawsze warto sprawdzić czy istnieją jakiekolwiek dopłaty do kredytów hipotecznych oraz ofertę kredytową w kilku bankach.

SON Nieruchomosci RotundaKredyty hipoteczne Bielsko-Biała