Nieruchomości Bielsko-Biała Wiadomości Nieruchomości ROTUNDA


Nieruchomości Bielsko-Biała Zagadnienia prawne Informacje Dane statystyczne


Narzędzia internetowe dla nieruchomości

Publikujemy Państwa oferty w Internecie Ogłoszenia Sprzedam

Kalkulator powierzchni na mapie Google Pomiary nieruchomości na mapie

Elektroniczne Ksiegi Wieczyste są dostępne w Internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/ lub bezposrednio pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/. Należy znać numer księgi wieczystej aby ją przeglądać bezpłatnie online, jednak uzyskanie odpisu w formie elektronicznej do samodzielnego wydrukowania jest płatne - 20 zł. Wydrukowany samodzielnie odpis ma takie samo znaczenie, jak odpis uzyskany w sądzie - po uiszczeniu opłaty 30 zł.

§ 114 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym: Stanowi on, że część nieruchomości może być odłączona, tylko gdy zostaną przedstawione dokumenty będące podstawą oznaczenia nieruchomości zarówno co do części odłączonej, jak i co do części pozostałej.

e-usługi – załatw sprawę przez Internet – szybko i bez wychodzenia z domu

Uzyskaj odpis, wyciąg albo zaświadczenie z księgi wieczystej

Ewidencja gruntów i budynków: Uzyskaj wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynkówPrawo nieruchomości


Słownik nieruchomości: Pojęcia podstawowe

Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Likwiduje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę domu.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami, z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741)

Opłata adiacencka, należy przez to rozumieć opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela (lub użytkownika wieczystego) lub opłatę z tytułu wzrostu wartości wskutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Kwoty te właściciel nieruchomości musi przekazać gminie, która finansowała inwestycję lub na obszarze której znajduje się podzielona nieruchomość - art. 4 pkt 11

Grunty warszawskie, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości - art. 132 pkt 5

Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej - art. 151 pkt 1

Pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami - art. 179a.

Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności - art. 180 pkt 3

Pośrednik w obrocie nieruchomościami podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami - art. 181 pkt 3

Kopia dokumentu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, aktualnego na dzień zawarcia umowy pośrednictwa stanowi załącznik do tej umowy. Pośrednik w obrocie nieruchomościami niezwłocznie informuje stronę umowy pośrednictwa o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia i o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia, przekazując kopię dokumentu ubezpieczenia - art. 181 pkt 3a

Pośrednik w obrocie nieruchomościami, w związku z zawartą umową pośrednictwa ma prawo wglądu do:
1) ksiąg wieczystych,
2) katastru nieruchomości,
3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
4) tabel taksacyjnych i map taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169,
5) planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
6) rejestrów cen i wartości nieruchomości,
7) rejestrów osób, którym przysługują prawa określone w art. 179b pkt 2 oraz prawa odrębnej własności lokalu,
8) ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego,
9) świadectw charakterystyki energetycznej
– oraz do pobierania z nich niezbędnych odpowiednio odpisów, wypisów i zaświadczeń - art. 181a

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2013 poz. 237)

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2014 poz. 849)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Zmiany od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386)

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji.

Ustawa o cenach (Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52)

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207)

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959)

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398)

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Ustawa o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2015.1433)

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o kształtowaniu ustroju rolnego.

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2175)

Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o kredycie hipotecznym (Dz.U. 2017 poz. 819)

Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1529)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Do zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu na zasadach określonych w ustawie.

Ustawa o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.Przydatne informacje


Jak uzyskać zgodę na budowę domu?

Bezpieczny Najem 2017 - Akcja Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach(Dz.U. 1982 nr 7 poz. 52) art. 1 pkt 1 - Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę. Ustawa o cenach.

Sąd Najwyższy, 22 czerwca 2017 r., podjął uchwałę (Sygn. akt III SZP 2/16) dotyczącą postanowienia Sądu Najwyższego (Sygn. akt III SK 56/15) w której stwierdził, że:
1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej;
2. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.Dane statystyczne

1.09.2017 Cykliczne materiały analityczne NBP Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce

1.06.2017 Średnia cena gruntów rolnych w I kw. 2017 r. wyniosła 41 078 tys. zł za 1 ha wg GUS

23.08.2016 Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w II kw 2016 r. wyniosła 4063 zł. Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania.

30.10.2016 Obrót nieruchomościami w 2015 r.: Zarejestrowano ok. 412,5 tys. transakcji kupna/sprzedaży o łącznej wartości 102,6 mld zł. Roczny raport GUS: Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych - kupna/sprzedaży nieruchomości w Polsce, z wyodrębnieniem obszarów miejskich, obszarów wiejskich, miast na prawach powiatu oraz formy obrotu.
Prawo nieruchomości Zarys Dziejów Konstytucji